Ο όρος ISDN προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Integrated Services Digital Network (Ενοποιημένες Υπηρεσίες Ψηφιακών Δικτύων). Το πρότυπο ISDN σχεδιάστηκε με την συνεργασία πολλών χωρών της Ευρώπης με αποτέλεσμα την ενιαία τυποποίηση του στο EuroISDN. Ωστόσο αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο έχει διαφορές από το ISDN που χρησιμοποιείται στην Αμερική και στην Ασία. Τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις ISDN άρχισαν να παρέχονται στην Ελλάδα το 1995 από τον ΟΤΕ. Η σπουδαιότητα του ISDN έχει ως ένα βαθμό επισκιαστεί από την ανάπτυξη και ευρεία εφαρμογή του ADSL

Είδη γραμμών ISDN

Βασικής Πρόσβασης (BRA, από το Basic Rate Access) point to multipoint

Απευθύνεται σε μικρά γραφεία και ιδιώτες. Αποτελείται από δύο ωφέλιμα κανάλια B channels με δυνατότητα μεταφοράς πληροφοριών εύρους ζώνης έως και 64 Kbps το κάθε ένα και ένα κανάλι σηματοδοσίας (D channel) των 16Kbps. Τα δύο Β κανάλια είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και το κάθε ένα χωριστά, έχει την δυνατότητα να μεταφέρει εικόνα και ήχο. Έτσι σε μία γραμμή ISDN μπορεί να υπάρχουν 2 διαφορετικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις συγχρόνως. Τα κανάλια στο ISDN είναι λογικά και όχι φυσικά, δηλαδή δεν χρειάζονται 3+1 σύρματα αλλά αρκεί το ζεύγος καλωδίου που χρησιμοποιείται στην τηλεφωνία. Ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό των συνδέσεων ISDN είναι η δυνατότητα πολλών MSN (Multiple Subscriber Numbers Πολλαπλοί συνδρομητικοί αριθμοί). Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε σε μια γραμμή Βασικής Πρόσβασης (BRA) από δύο έως και δέκα διαφορετικούς αριθμούς κλήσης. Μπορούμε να δρομολογήσουμε δύο διαφορετικά νούμερα από τις δύο εξόδους του Network Termination που δίνει η εταιρία τηλεφωνίας σε κάθε συνδρομητή ISDN σε δύο τηλέφωνικές συσκευές. Η εκμετάλλευση των MSN αν είναι πάνω από δύο είναι δυνατή μόνο με την χρήση ενός ISDN τηλεφωνικού κέντρου που δρομολογεί τις κλήσεις στην προγραμματισμένη από το κέντρο τηλεφωνική συσκευή ανάλογα με το MSN στο οποίο έγινε η κλήση. Έτσι για παράδειγμα σε μια μικρή εταιρία με μια γραμμή ISDN μπορούμε να έχουμε άλλο αριθμό για πωλήσεις, άλλο για υποστήριξη, άλλο για το λογιστήριο, άλλο για fax κ.λπ. με τον περιορισμό πως μόνο σε δύο σημεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρχει συνδιάλεξη.

Βασικής Πρόσβασης, BRA, point to point

Απευθύνεται σε μεσαία γραφεία. Η διαφορά με την BRA point to multipoint αφορά την διαχείριση των MSN και την δυνατότητα διεπιλογής DDI (Direct Dial In). Σε αυτό τον τύπο έχουμε υποχρεωτικά 10 διαφορετικά νούμερα. Συνδέοντας δύο γραμμές ISDN BRA, point to point σε ένα τηλεφωνικό κέντρο θα έχουμε 20 διαφορετικά νούμερα με δυνατότητα έως 4 διαφορετικές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων συγχρόνως από οποιοδήποτε σημείο. Ο αριθμός των διαφορετικών νούμερων και δυνατότητας συνδιαλέξεων αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό ISDN BRA, point to point συνδέσεων που θα δρομολογήσουμε σε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Έτσι για παράδειγμα μια μεσαίου μεγέθους εταιρία με δύο γραμμές ISDN μπορεί να έχει άλλο αριθμό για πωλήσεις, άλλο για υποστήριξη, άλλο για το λογιστήριο, άλλο για fax κ.λπ. έως και 20, με τον περιορισμό πως μόνο σε τέσσερα σημεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρχει συνδιάλεξη. Με τρεις γραμμές μπορεί να έχει 30 διαφορετικούς αριθμούς με 6 σημεία συνδιάλεξης ανά πάσα στιγμή, κ.λπ.

Πρωτεύουσας Πρόσβασης (PRA από το Primary Rate Access) point to point

Απευθύνεται σε μεγάλα γραφεία και οργανισμούς. Το Euro-ΙSDN αποτελείται από 30 ανεξάρτητα ωφέλιμα Β κανάλια που σημαίνει ταυτόχρονη πραγματοποίηση 30 διαφορετικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και ένα D κανάλι σηματοδοσίας που στην PRA είναι 64kbps. Στις γραμμές ISDN Πρωτεύουσας Πρόσβασης PRA point to point τα διαφορετικά νούμερα MSN (που μπορούν να είναι έως και 100 ανά σύνδεση) διαχειρίζονται από ένα τηλεφωνικό κέντρο ISDN, ενώ πολλές συνδέσεις PRA point to point θα πολλαπλασιάζουν τα MSN και τον αριθμό συνδιαλέξεων με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν της BRA, point to point.

Συμπληρωματικές πληροφορίες για το ISDN

Οι γραμμές ISDN παρέχουν και συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως πληροφορίες χρέωσης, εκτροπή κλήσης, παρουσίαση ταυτότητος καλούντος (called ID) και αναγνώριση κακόβουλης κλήσης.

Στην Ελλάδα συνδέσεις Βασικής Πρόσβασης ISDN point to multipoint και point to point παρέχει μόνο ο ΟΤΕ, ενώ συνδέσεις ISDN point to point παρέχουν και οι εναλλακτικοί πάροχοι. Οι εναλλακτικοί πάροχοι μπορούν να παρέχουν συνδέσεις ISDN point to multipoint με λιγότερα από 30 κανάλια.

netmodΓια τη σύνδεση της γραμμής ISDN Βασικής Πρόσβασης (BRA στο δίκτυο του OΤΕ απαιτείται μια Συσκευή Τερματικής Διάταξης Δικτύου (ΤΑ, Terminal Adaptor) που παρέχεται δωρεάν από τον OΤΕ κατά την εγκατάσταση. Το ΤΑ που χρησιμοποιεί ο ΟΤΕ είναι το NetMod της εταιρίας Intracom . Διαθέτει μία υποδοχή εισόδου της γραμμής που έρχεται από τον ΟΤΕ και ονομάζεται U bus και τέσσερις εξόδους, δύο για απλές τηλεφωνικές συσκευές (ab1 και ab2) και δύο υποδοχές S bus για συσκευές ISDN. Για σύνδεση με υπολογιστή διαθέτει μια θύρα RS232 και μια θύρα USB.

 

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

http://www.ralphb.net/ISDN/

http://hea-www.harvard.edu/~fine/ISDN/n-isdn.html

http://alumnus.caltech.edu/~dank/isdn/index.html