Ο τύπος αυτού του δορυφορικού κατόπτρου Offset, κερδίζει συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών για απευθείας δορυφορική λήψη στο σπίτι. Δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα κομμάτι της παραβολικής επιφάνειας όπου το σημείο συγκέντρωσης, είναι ακριβώς εκεί που νοητά θα ήταν αν υπήρχε ολόκληρη η παραβολική κατοπτρική επιφάνεια. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωσή η χοάνη παίρνει μία κλίση προς το κάτοπτρο με το LΝΒ να εξακολουθεί να είναι στο νοητό στο κέντρο της παραβόλου.

Τα κύματα στο offset δορυφορικό κάτοπτροsat_dish_antenna_offset_photoΓια το λόγο αυτό ονομάστηκε και κάτοπτρο offset (δηλαδή με το LΝΒ εκτός θέσης) ή «κεραία παράκεντρης μονής συγκέντρωσης». Η επιφάνειά του δεν είναι κυκλική, έχοντας μία κύρια διάμετρο που είναι η κάθετη και μία δευτερεύουσα, που είναι και μικρότερη για θέματα εύρους δέσμης. Το σήμα από τον δορυφόρο εισέρχεται στην κατοπτρική επιφάνεια πάλι παράλληλα με τον κεντρικό άξονα, ο οποίος όμως είναι δύσκολο να νοηθεί, αφού δεν υπάρχει ολόκληρη η παραβολική επιφάνεια.

Προτερήματα Δορυφορικού Κατόπτρου Offset

Τα προτερήματα που έχουν τα δορυφορικά κάτοπτρα offset είναι:

  • Τα μικροκύματα εισέρχονται στην κατοπτρική επιφάνεια, χωρίς να παρενοχλούνται από τη χοάνη συγκέντρωσης και το LΝΒ τα οποία είναι έξω από τη δέσμη. Αυτό σημαίνει καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με την παράβολο που κάποιο μέρος του σήματος «μπλοκάρεται» από το σύνολο χοάνη συγκέντρωσης (LNB) - στηρίγματα.
  • Η χοάνη είναι σε τέτοια θέση κατά την λήψη που δεν έχει θόρυβο από το έδαφος όπως στο παραβολικό (prime focus) στο oπoίo η χοάνη «βλέπει» το έδαφος.
  • Η θέση της κατοπτρικής επιφάνειας που είναι περισσότερο κάθετη δεν επιτρέπει τη συσσώρευση χιονιού, και άλλων τυχόν σωμάτων που μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της επιφάνειας.

Στην αγορά υπάρχουν δορυφορικά κάτοπτρα offset, που δείχνουν περισσότερο κυκλικά παρά ωοειδή. Οι κάτοπτρα αυτά έχουν και μεγαλύτερο εύρος δέσμης στο οριζόντιο επίπεδο. Έτσι ένα τέτοιο κάτοπτρο μπορεί να μας εξυπηρετήσει περισσότερο όταν θελήσουμε να κάνουμε λήψη πολλών δορυφόρων (χρησιμοποιώντας παράκεντρα LNB). 

Μειονεκτήματα των Offset Δορυφορικών Κατόπτρων

Σαν μειονεκτήματα μπορούμε να αναφέρουμε:

  • Λόγω κατασκευής, στις μεγάλες διαμέτρους, το σημείο συγκέντρωσης του κατόπτρου offset είναι τόσο μακριά, ώστε απαιτείται πολύ βαριά κατασκευή για να είναι σταθερό στη θέση του.
  • Λόγω της μορφής της επιφάνειας ανάκλασης (συνήθως είναι ωοειδής) έχει διαφορετική απολαβή (gain) στη λήψη των διαφορετικών σημείων του ορίζοντα όταν το κάτοπτρο είναι κινητό.