Το ιδανικό δορυφορικό κάτοπτρο πρέπει να έχει ένα όσο το δυνατό στενότερο εύρος δέσμης που να στοχεύει μόνο τον επιλεγμένο δορυφόρο και να είναι «στεγανή άλλα σήματα και θόρυβο. Το εύρος (πλάτος) δέσμης μετριέται σε μοίρες και εκφράζει το γωνιακό άνοιγμα του κατόπτρου. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η διάμετρος του κατόπτρου, τόσο μικρότερο είναι το πλάτος δέσμης.

Όταν ένα κάτοπτρο έχει μεγάλο πλάτος δέσμης, τότε εκτός από τον δορυφόρο που στοχεύει, υπάρχει κίνδυνος να κατεβάσει σήματα και από δεύτερο δορυφόρο, τα οποία θα λειτουργήσουν ως παράσιτα και θα δημιουργήσουν παρεμβολές στο σήμα του εστιασμένου δορυφόρου. Το πλάτος δέσμης μετριέται στο σημείο που η στάθμη ισχύος είναι η μίση (3dB λιγότερη).

 

Από τον τύπο εύρος δέσμης -3dB = μήκος κύματος * 70° / διάμετρος κατόπτρου καταλήγουμε στον επόμενο πίνακα που δείχνει το εύρος δέσμης σε σχέση με τη διάμετρο ενός παραβολικού κατόπτρου.

 

Διάμετρος κατόπτρου (cm) 40 60 85 100 120 180 200 300 1000
Εύρος δέσμης (μοίρες) 4,37 2,92 2,06 1,75 1,46 0,97 0,87 0,58 0,17