Οι βασικές μετρήσεις που απεικονίζουν την ποιότητα του δορυφορικού σήματος σε μία δορυφορική εγκατάσταση είναι το SNR το MER και το BER. Οι σωστές μετρήσεις γίνονται με πεδιόμετρο ή κάποια μικρότερα όργανα μέτρησης δορυφορικών σημάτων αλλά και οι ίδιοι οι δορυφορικοί δέκτες έχουν στο μενού τους απεικόνιση των βασικών μετρήσεων, απεικονίζοντας σε μπάρες συνήθως την ισχύ (SNR) και ποιότητα (BER) του δορυφορικού σήματος που λαμβάνει ο δέκτης. 

SNR (Signal to Noise Ratio)

Είναι μια γενική μέτρηση δορυφορικού σήματος. Η μέτρηση είναι σε db και είναι ο λόγος της τιμής του επιπέδου του σήματος ως προς το επίπεδο του θορύβου. Όσο μεγαλύτερο είναι το SNR τόσο καλύτερο είναι το σήμα. Στην αναλογική διαμόρφωση είναι πολύ σημαντική μέτρηση άλλα στην ψηφιακή δεν δίνει λεπτομερή εικόνα για την ποιότητα της λήψης αφού δεν περιλαμβάνει σημαντικές παραμέτρους της ψηφιακής εκπομπής.

AGC (Automatic Gain Control)

Είναι μια μέτρηση που έχει σχέση με το απαιτούμενο σε σχέση με το υπάρχον σήμα που ενισχύει το LNB. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του τόσο το καλύτερο χωρίς να χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλο, αρκεί να μην είναι πολύ χαμηλό. Έχει σχέση με την ποιότητα και κέρδος του LNB, και το μήκος και ποιότητα του καλωδίου που χρησιμοποιούμε. Το AGC είναι μέτρηση ποσότητας του σήματος.

BER (Bit Error Rate)

Σημαντικό πλεονέκτημα της ψηφιακής εκπομπής εικόνας, (εκτός από την οικονομία που επιτυγχάνεται στις συχνότητες), είναι η καλή ποιότητα εικόνας ακόμα και όταν το σήμα φτάνει στον δέκτη σε χαμηλό επίπεδο. Σε αυτό συμβάλει η λειτουργία διόρθωσης λαθών που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του πομπού και του ψηφιακού δέκτη. Το Bit Error Rate είναι η μέτρηση που μας αναφέρει τον αριθμό των λαθών που υπάρχουν μέσα στην ροή των bits τα οποία εκπέμπονται. Έτσι όσο μικρότερη είναι αυτή η τιμή τόσο καλύτερο δρομολόγιο ακολουθούν τα bits από το σημείο εκπομπής του ψηφιακού σήματος στο σημείο λήψης του και έτσι τόσο καλύτερη είναι η λήψη. Το BER είναι μέτρηση ποιότητας του σήματος και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες όπως βροχή κ.λπ. Η μετρήσεις του BER από τα όργανα μέτρησης γίνονται πριν και μετά την διόρθωση λαθών. Οι τιμές του BER πριν και μετά την διόρθωση των λαθών δεν πρέπει να έχουν μεγάλη διαφορά σε μία εγκατάσταση ώστε ο δέκτης να μην είναι απαραίτητο να κάνει χρήση της λειτουργίας διόρθωσης των λαθών ηλεκτρονικά.

Όταν επιτευχθεί λήψη σήματος σε επιλεγμένη συχνότητα, bitrate και πόλωση, δυο κουτάκια που υπάρχουν στον μετρητή σήματος του δέκτη LOCK και SYNC θα τσεκαριστούν. Ένα καλό σήμα έχει SNR 80+%, AGC 55 και BER 0. Αν το SNR είναι κάτω απο 65% και το BER πάνω από 0 θα υπάρχουν ψηφιδωτά, παγώματα, ή ακόμα και καθόλου εικόνα.

MER (Modulation Error Ratio)

To MER είναι η μέτρηση του σήματος προς τον θόρυβο ενός ψηφιακού σήματος που εκφράζεται σε db όπως και το SNR. Όσο μεγαλύτερη τιμή έχει το MER τόσο καλύτερο το επίπεδο της λήψης. Η μέτρηση του MER επηρεάζεται σχεδόν από όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν το ψηφιακό σήμα όπως ο εκπεμπόμενος θόρυβος φάσης, ο λόγος της φέρουσας προς τον θόρυβο, οι γραμμικές και μη γραμμικές παραμορφώσεις , οι ενδοδιαμορφώσεις, κ.λπ.

BENR (Bit Energy to Noise Ratio)

Σε κάποια όργανα υπάρχει μέτρηση που ονομάζεται Bit Energy to Noise Ratio. Αυτή η μέτρηση είναι παρόμοια με την μέτρηση BER. Αυτά τα όργανα δεν αναφέρουν τιμή της μέτρησης αλλά όταν το BER (πριν την διόρθωση λαθών) είναι πάνω από ένα αποδεκτό επίπεδο εμφανίζουν μία ένδειξη alarm.

Συνοπτικά, όσο δυνατόν μεγαλύτερο SNR ή MER και όσο δυνατόν μικρότερο BER είναι τα ζητούμενα σε μια σωστή δορυφορική εγκατάσταση.